مدیر مالی

اعضای بیشتر

Tomas Udoya

معاون پژوهشی

مسئول امور نشریات

مدیر گروه اقتصاد کشاورزی

پژوهشگر