مدیر گروه اقتصاد کشاورزی

 

اعضای بیشتر

معاون آموزشی و اجرایی

مسئول امور نشریات

مدیر مالی

پژوهشگر