پژوهشگر

اعضای بیشتر

رئیس پژوهشکده

مدیر گروه اقتصاد کشاورزی

معاون آموزشی و اجرایی

مدیر گروه اقتصاد بین‌الملل