تلاش برای حفظ و تقویت امنیت اقتصادی از مهم‌ترین وظایف حاکمیتی دولت‌ها برای رشد و توسعه اقتصادی به شمار می‌آید. بهره‌گیری از نتایج مطالعات علمی می‌تواند نقش مهمی در شناسایی تهدیدات امنیت اقتصادی کشور و بکارگیری تدابیر علمی-عملی مناسب داشته باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این کتاب وضعیت اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت سال آینده هر یک از حوزه‌ها پیش‌بینی شده و راهکارهای مقابله با تهدیدات ارایه شده است.

آینده بازار جهانی انرژی به طرز غیر قابل انکاری متأثر از سیاست‌های انرژی بازیگران بزرگ انرژی است. در این بین وقوع انقلاب شیل ایالات متحده آمریکا و تغییر در تقاضای جهانی انرژی چین در کنار پتانسیل عرضه جهانی کشور‌های ایران و عراق تصویر جهانی آینده بازار انرژی را متحول ساخته است. برنامه‌ریزی و سیاستگذاری جهت ارتقای امنیت انرژی ایران، مستلزم آگاهی از سیاست‌ها و استراتژی‌های بکار گرفته شده به‌ویژه از سوی بازیگران اصلی بازار جهانی انرژی دارد. این کتاب در‌صدد ارائه تصویر آینده بازار جهانی انرژی بر‌اساس سناریو پردازی رفتار بازیگران عمده عرضه و تقاضای انرژی و به‌طور خاص نفت است. مطالعه این کتاب برای کارشناسان، تحلیل‌گران و نیز سیاستگذاران حوزه انرژی می‌تواند مفید باشد.

تلاش برای حفظ و تقویت امنیت اقتصادی از مهم‌ترین وظایف حاکمیتی دولت‌ها برای رشد و توسعه اقتصادی به شمار می‌آید. بهره‌گیری از نتایج مطالعات علمی می‌تواند نقش مهمی در شناسایی تهدیدات امنیت اقتصادی کشور و بکارگیری تدابیر علمی-عملی مناسب داشته باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این کتاب وضعیت اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت سال آینده هر یک از حوزه‌ها پیش‌بینی شده و راهکارهای مقابله با تهدیدات ارایه شده است.

این کتاب برمبنای زمانی به چهار قسمت تقسیم شده که منعکس‌کننده اهمیت تجربه‏نگاری در این حوزه راهبردی در سازمان گسترده‌تر اطلاعات ملی است. در مقدمه کتاب، نقش اطلاعات اقتصادی در پشتیبانی از اهداف دولت چه در عرصه دفاعی و چه در ورای آن مشخص شده است. در قسمت‌های اول و دوم، نحوه تکامل اطلاعات اقتصادی پیش از جنگ سرد، یعنی زمانی که این نوع اطلاعات پیشروی هماهنگی اطلاعاتی در وایت‌هال بود، با بهره‌گیری از تحقیقات پیشین شرح داده شده است. چگونگی ظهور وزارت دفاع بریتانیا به‌عنوان قطب علمی و حقیقی اطلاعات اقتصادی وایت‌هال، در عصری که نویسنده کتاب، آن را «عصر طلایی» اطلاعات اقتصادی نامیده‌، در قسمت سوم شرح داده شده است. شکست تلاش‌های انجام گرفته برای ایجاد قابلیت متمرکزسازی اطلاعات اقتصادی در دفتر هیأت دولت بریتانیا به‌منزله منبعی ملی و به دنبال آن افول قابلیت کسب اطلاعات اقتصادی وزارت دفاع در خارج از حوزه دفاعی در قسمت چهارم شرح داده شده است و برخی توصیفات عمومی در مورد نحوه کار تشکیلات دفاع ملی بریتانیا در طول جنگ سرد در فصل نهایی ارایه شده است.