ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۱۶

بررسی وضعیت توزیع منابع و فرصت‌ها در استان‌هاي مختلف گویای وجود عدم توازن منطقه‌اي در روند نیل به توسعه کشور است. روند واگرای بنیه تولیدی و دسترسی به رفاه میان استان‌ها مي‌تواند منجر به فقر، نابرابری در درآمد و عدم توان تامین نیازهای اساسی و ضروری میان استان‌هاي محروم کشور شود.